Printati aceasta pagina

EduForCompetence

 

Axa prioritară: 1. „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învățământul superior”
Titlu proiect : Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193

PREZENTAREA PROIECTULUI
Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!

Universitatea POLITEHNICA din București, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, desfășoară, în perioada mai 2014 – octombrie 2015, proiectul „Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Obiectivul general vizează extinderea oportunităţilor de învăţare şi dezvoltare a culturii informaţionale digitale pentru 260 de studenţi prin activităţi de dezvoltare curriculară universitară şi îmbunătăţirea serviciilor de documentare ştiinţifică şi acces la acestea, în vederea asimilării de cunoştinţe şi deprinderi în folosirea eficientă şi eficace, în mod critic şi etic, a resurselor info-documentare.

Pentru realizarea obiectivului general, se vor parcurge următoarele etape reprezentând obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Creşterea calităţii procesului educaţional prin adaptarea/dezvoltarea curriculei universitare dedicate accesului şi utilizării de către 260 studenţi a resurselor info-documentare, prin participarea la cursurile: "Ştiinţa informării şi documentării în cultura digitală" şi "Teoria şi practica editării"
 2. Îmbunătăţirea programelor de licenţă şi de masterat prin furnizarea programelor de formare adresate unui număr de 25 cadre didactice universitare – personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare.
 3. Stimularea dezvoltării unei cariere în cercetare şi promovarea antreprenoriatului, prin dezvoltarea a trei reţele ,,universități – institute/centre de cercetare – companii”.

Grupul țintă al proiectului este format din:

 • 260 studenţi care parcurg ciclul de licenţă din anii I şi II;
 • 25 cadre didactice.

Principalele activități prin intermediul cărora vor fi realizate obiectivul general și obiectivele specifice sunt:

 • Dezvoltarea de curriculum, prin introducerea în cadrul programelor universitare de licenţă a cursurilor facultative „Ştiinţa informării şi documentării în cultura digitală” şi „Teoria şi practica editării”. Se urmăreşte dezvoltarea de curriculum, conform structurii Bologna, studenţii din grupul ţintă având oportunitatea să beneficieze de 2 cursuri facultative interactive, de actualitate, corelate cu cerinţele pieţei muncii. La finalul acestora se vor parcurge module de instruire privind egalitatea de gen, de şanse şi nediscriminare.
 • Realizarea unei analize, în vederea informării cu privire la utilitatea redefinirii programelor de studii de licenţă, prin introducerea disciplinelor „Ştiinţa informării şi documentării în cultura digitală” şi „Teoria şi practica editării” în rândul disciplinelor opţionale şi corelarea cu nevoile pieţei muncii în domeniul culturii informaţionale şi managementului informaţiei. Se are în vedere de asemenea, asigurarea calităţii programelor de studii la nivelul unităţilor de învăţământ superior.
 • Participarea a 25 de cadre didactice (personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare) la un program de formare specific dezvoltării curriculare/adaptării/îmbuntăţirii programelor universitare. Se urmăreşte înţelegerea modului în care se pot corela şi dezvolta programe universitare centrate cu nevoile pieţei muncii şi implicit, calitate în invăţământul superior.
 • Crearea de portofolii electronice pentru grupul ţintă, în vederea dezvoltării de reţele între universităţi, centre/institute de cercetare şi companii. Cele 260 de portofolii electronice sunt identificate ca fiind un instrument online de cunoaştere a pregătirii educaţionale a studenţilor, a capacităţilor şi aptitudinilor acestora şi in acelaşi timp si o cale de pregătire pentru angajare şi carieră.
 • Organizarea şi desfăşurarea evenimentului „Ziua tânărului cercetător” în vederea stimulării şi dezvoltării unei cariere în cercetare. Se va avea în vedere încheierea de parteneriate între universităţi, întreprinderi şi centre/institute de cercetare pentru dezvoltarea învăţământului superior, prin promovarea culturii antreprenoriale. Vor avea loc două conferinţe cu tema: “Dezvoltarea învăţământului superior, prin promovarea culturii antreprenoriale”.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

 • 2 universităţi sprijinte;
 • 7 programe de licenţă dezvoltate/adaptate, implementate conform CNCSIS;
 • 260 de studenți participanți la unul dintre cele 2 cursuri facultative desfășurate prin proiect - „Știința informării și documentării în cultura digitală” sau „Teoria și practica editării”;
 • 260 studenți instruiți privind egalitatea de șanse și gen;
 • 2 sesiuni de comunicări științifice;
 • 26 de studenți premiați pentru cele mai bune lucrări elaborate și susținute în cadrul sesiunilor de comunicări științifice;
 • o analiză, în vederea identificării utilității redefinirii programelor de studii de licență, prin introducerea disciplinelor „Știința informării și documentării în cultura digitală” și „Teoria și practica editării”, în rândul disciplinelor opționale și corelarea cu nevoile pieței muncii;
 • 25 cadre didactice participante la instruire – învățământ superior;
 • 5 propuneri de dezvoltare curriculară/adaptare/îmbunătățire a programelor universitare, corelate cu nevoile pieței muncii;
 • 260 de portofolii electronice pentru grupul țintă - studenți;
 • 2 acorduri de colaborare universități/companii/institute/centre de cercetare;
 • un eveniment de tipul „Zilele tânărului cercetător”;
 • 2 acorduri de parteneriat pentru „dezvoltarea învățământului superior prin promovarea culturii antreprenoriale;
 • 2 conferințe cu tema „dezvoltarea învățământului superior prin promovarea culturii antreprenoriale”.

Plusul de valoare adus de proiect este reprezentat de dezvoltarea abilităţilor şi competențelor studenţilor în utilizarea resurselor informaţionale, cu preponderenţă cele digitale, aflate în structurile info-documentare ale universităţilor partenere prin utilizarea Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi dezvoltarea serviciilor de bibliotecă.

Cursul facultativ „Teoria şi practica editării” la nivelul Universității din București

În urma discuţiilor cu studenţii departamentelor Facultăţii de Litere s-a considerat necesară introducerea cursului facultativ „Teoria şi practica editării”, ca o completare a curriculei universitare. Cursul se adresează studenţilor din anul al II-lea (domeniul de licenţă) şi asigură  competenţe şi abilităţi specifice domeniului în care se pregătesc, precum şi dobândirea unor competenţe şi abilităţi transversale în elaborarea şi prezentarea unor lucrări ştiinţifice  (lucrări de licenţă, disertaţie, articole ştiinţifice etc.).

Scopul cursului este acela de a oferi studenţilor bazele teoretice şi competenţele practice care să le ofere posibilitatea realizării unor lucrări ştiinţifice, în acord cu cele mai recente norme metodologice în domeniul editării. Totodată, cursul îşi propune dezvoltarea acelor competenţe transversale pe baza cărora studentul să poată realiza corelaţii transdisciplinare, insuşindu-şi limbajele specifice editării de text.

Cursul va aplica atât metode ale educaţiei formale, cât şi nonformale, îmbinând tehnicile de predare academică cu exerciţii formative, în care studenţii vor fi antrenaţi să realizeze proiecte în cadrul unor grupuri de lucru.

Operaţionalizând, la finalul cursului, studentul trebuie să fie capabil să editeze o lucrare ştiinţifică în domeniul său de competenţă, conform normelor şi practicilor studiate.
De asemnea, evaluarea va avea în vedere un dublu feedback bazat atât pe componente de autoevaluare şi observaţii ale colegilor cu privire la proiectelor propuse în cadrul grupului de lucru, cât şi pe evaluarea realizată de catre coordonatorul cursului.

Mai mult despre curs...


Pagina anterioară: Membri DIGINFO
Pagina următoare: Curs