Printati aceasta pagina

Curs

 

Prezentarea cursului ,,Teoria și Practica Editării”

Obiectivul cursului ,,Teoria şi practica editării” este acela de a oferi studenţilor anului al II-lea bazele teoretice şi competenţele practice care să le dea posibilitatea realizării unor lucrări ştiinţifice, în acord cu cele mai recente norme metodologice în domeniul editării.
Totodată, cursul îşi propune dezvoltarea acelor competenţe transversale pe baza cărora studentul să poată realiza corelaţii transdisciplinare, insuşindu-şi limbajele specifice editării de text, dezvoltarea unor comportamente precum rigurozitatea ştiiinţifică în elaborarea cercetării, capacitatea critică în folosirea bibliografiilor şi a altor resurse, sporirea capacităţii de concentrare şi multitasking, atitudini pozitive cu privirea la realizarea de proiecte în echipă etc.
Realizarea unei lucrări ştiinţifice este un proces intelectual complex care are în vedere informarea şi documentarea pe tema propusă, redactarea lucrării şi realizarea aparatului critic, urmată de comunicarea rezultatelor în forme specifice. Procesul de elaborare a unei astfel de lucrări trebuie să mobilizeze toate resursele intelectuale ale autorului, în aşa fel încât produsul final să răspundă celor mai exigente standarde. Considerăm că este important şi util ca studenţii să înveţe unele aspecte legate de scrierea, evaluarea şi publicarea lucrărilor ştiiinţifice, cunoscut fiind faptul ca redactarea lucrărilor ştiiinţifice reprezintă o componentă importantă a cercetării ştiinţifice.
Cursul ,,Teoria şi practica editării” este conceput dintr-o parte teoretică cu exemplificări, urmată de aplicaţii practice. Cursul urmăreşte toate etapele necesare intocmirii unei lucrări ştiinţifice, pronind de la identificarea şi formularea unei nevoi de informare pâna la evaluarea şi autoevaluarea procesului. Temele de cercetare, in cazul studenţilor, sunt stabilite împreună cu profesorii indrumători. Se va ţine cont de noutatea temei, de posibilităţile practice de realizare etc.
Identificarea şi reperarea surselor de informare este o etapă importantă în elaborarea unei lucrări ştiinţifice. În această etapă se urmăresc aspecte privind dezvoltarea de strategii informative coerente şi eficiente.  Aceasta presupune o cunoaştere temeinică a tipologiei documentare, a naturii, formatului şi structurii documentelor, a regulilor de indexare şi catalogare.
Documentarea în vederea realizării lucrării ştiinţifice (surse de informare) – documentarea, pentru partea teoretică şi metodologică a lucrării, se referă la consultarea literaturii de specialitate cu privire la subiectul abordat. Pentru realizarea eficientă a documentării propunem utilizarea  surselor de informare tipărite (surse primare, secundare şi terţiare), a surselor de informare electronice (materiale audio-video, documente electronice), a materialelor de referinţă. Documentarea trebuie finalizată prin fişele de lectură/fişierul de documente.
Stabilirea planului final şi structurarea lucrării în acord cu acesta – este o altă etapă foarte important în editarea unei lucrări ştiinţifice. Planul este proiectul după care se execută o lucrare destinată publicării. Pentru a-şi îndeplini rolul, un plan trebuie să fie adaptat conţinutului şi scopului lucrării. Astfel, un plan trebuie să conţină introducerea, cuprinsul propriu-zis şi concluziile (studiul de caz acolo unde este cazul).

O altă temă abordată în cadrul cursului este întocmirea aparatului critic al lucrărilor științifice, care se referă la trimiterile bibliografice, stiluri de citare, bibliografia lucrării, respectiv webgrafia, alcătuirea unui index, glosar etc.). Vor fi explicaţi termenii folosiţi în referintele bibliografice  (Apud ,Ibid ,Idem,  Op. Cit, Loc. Cit , Supra, Infra, Cf.).
De asemenea, vor fi prezentate aspecte privind regulile şi tehnicile de redactare a lucrărilor ştiinţfice, utilizând procesorul de texte Microsoft Word, structura tehnică a lucrărilor ştiinţifice (coperta, foaia de titlu, cuprinsul, argumentul, conţinutul lucrării, concluzii, bibliografie, anexe, declaraţia de onestitate).

Studenţii vor învăţa să structureze şi să prezinte lucrările ştiinţifice în Power Point. Realizarea lucrării în forma de prezentare presupune competenţe de analiză şi sinteză, de integrare a elementelor informaţionale colectate într-o formă coerentă  şi unitară.

De asemenea, în cadrul cursului vom dezbate şi aspecte legate de plagiat, despre legislaţia în vigoare şi programele existente pentru depistarea plagiatului.

Cursul va aplica atât metode ale educaţiei formale, cât şi nonformale, îmbinând tehnicile de predare academică cu exerciţii formative în care studenţii vor fi antrenaţi să realizeze proiecte în cadrul unor grupuri de lucru.

La finalul cursului, studentul trebuie să fie capabil să editeze o lucrare ştiinţifică în domeniul său de competenţă, conform normelor şi practicilor studiate. De asemnea, evaluarea va avea în vedere un dublu feedback bazat atât pe componente de autoevaluare şi observaţii ale colegilor cu privire la proiectele propuse în cadrul grupului de lucru, cât şi pe evaluarea realizată de catre coordonatorul cursului.Pagina anterioară: EduForCompetence
Pagina următoare: Grup Tinta